Bemutatkozás

Az Öregdiák Baráti Kör története

Az érettségi után a „fiatal ember” felszabadul, előtte a világ. Még a leghálásabb diák is örül annak, hogy megszabadult a mindennapi bejárástól, a dolgozatírásoktól, a felelésektől, stb.  Ekkor még nem tudja, hogy mit hoz neki az élet. Az iskolától kapott ismeretekkel felszerelve, tele optimizmussal lép ki az életbe, ki-ki tovább tanulva, vagy munkát vállalva. Ám az élet mégsem olyan rózsás, mint az az iskolapadból látszik. Csak 15-20 év után jövünk rá, hogy milyen jó volt az iskolában. Milyen jó lenne visszaemlékezni a cudarnak érzett felelésekre, dolgozatokra, de különösen a sikerekre. Így volt ez 1932-ben is, amikor a Szent István Gimnázium legelső végzős osztályának volt diákjai összejöttek a tornateremben, hogy felelevenítsék iskolai emlékeiket. De volt mit mesélniök egymásnak felnőtt életükről is, hiszen közben átszenvedték az első világháborút, az azt követő kommünt, majd a világ gazdasági válságát stb. stb.  Kegyelettel emlékeztek meg a háborúban elesettekről. Sokan voltak hadifogságban. Mégsem a panaszkodás, az elkeseredés volt az összejövetel jellemzője, hanem az „istvános szellem” optimizmusa, a segíteni akarás, tenni vágyás. Elhatározták, hogy egyesületet alapítanak. Ennek eredményeként megszületett a Sz.I.G.Ö.D.E azaz a Szent István Gimnázium Öreg Diák Egyesület. Alapszabályát a Belügyminisztérium 154.453/1935 M számon hagyta jóvá.

Az egyesület célkitűzései voltak:

  • a gimnáziumban végzett tanítványok (öregdiákok) toborzása,
  • az iskola nemes hagyományainak megőrzése és ápolása,
  • az elhunyt tanárok és diáktársak kegyeletének ápolása (I.világháború!),
  • az egyes osztályok érettségi találkozóinak szervezése,
  • irodalmi, történelmi viták rendezése (ma szellemi vetélkedőnek neveznénk),
  • „fehér asztal mellett” a bajtársias összetartozás érzésének ápolása.

Az alapításkor (1935) Dr.Nagy Pál volt az iskola igazgatója és a Sz.I.G.Ö.D.E  tiszteletbeli elnöke, a társelnök Gátonyi Béla, alelnök: dr.Somogyi Ferenc tanár, titkár dr.Güll Tibor öregdiák volt. A Sz.I.G.Ö.D.E vezetőségének lelkes toborzásának eredménye képpen a volt diáktársak között számos neves ember neve bukkant fel. 1935-ben a tornateremben nagysikerű színi előadást tartottak, melyet a Rádió is közvetített. A sikerben döntő szerepük volt a neves istvános színészeknek mint pl.: a Kellér testvéreknek (Andor és Dezső), Makláry Józsefnek, Pethes Sándornak. A Sz.I.G.Ö.D.E tervei szerint havonta akartak összejöveteleket tartani, de a rohanó élet később nem tette lehetővé ezeket a gyakori találkozásokat. Sőt 1940 után, a háborús és politikai viszonyok miatt, az öregdiák egyesületi élet háttérbe szorult. Az elhurcolt ill. elesett iskolatársak emlékének ápolásán túl, a jobb jövő reményében igyekeztek átmenteni az öregdiák erényeket.

A II.világháború után nem beszélhetünk öregdiák egyesületi életről, de a szülők és az öregdiákok személyes munkával és pénzadományokkal járultak hozzá a háborús károk helyreállításához , az iskola ujjáépítéséhez. Illés Béla, Dr.Völgyessi Ferenc, dr.Ádám Tibor, Dániel Ernő, Eősze László, Keller Andor, Koltay Gyula, Országh Tivadar, Pethes Sándor, Somogyi Ferenc, Tompa Pufi segítsége különösen sokat jelentett az újrakezdésban.

1956 után dr.Jankovics Sándor, majd dr. Bojnitzer Pál és dr. Kovács Endre   fogott hozzá a volt istvánosok toborzásához. A toborzásuk eredménye képpen számos neves „ istvános” bukkant fel. A neves istvánosok felsorolása meghaladja ezen kis beszámoló kereteiti. Teljesen önkényesen legyen szabad néhány nevet (ABC sorrendben) mégis megemlítenem:

Almási Éva, Balogh György, dr.Beresztóczy Miklós, dr.Boinitzer Pál, Erdős Pál, Farkas István, dr.Ferenczy György, Goldoványi Béla, Hintsch György, dr.Kiss Sándor, Király Ede, Koltay Gábor, Konrád Béla, dr.Kónya Imre, Kovács Ágota, dr.Kovács Endre, Major Tamás, Mátay Andrea, Moldova György, dr.Potóczky Jenő, dr.Proszt János, Rejtő Jenő, Rozsos István, Sarlós István, Sávoly Pál, Szabó Sándor, Szacsvay László, Szedő Milkós, dr.Szénásy Géza, dr.Tóth Dezső, dr.Udvarhelyi György, dr.Ujhelyi György, dr.Vilmon Gyula,  stb. stb….. Ezen néhány név is bizonyítja, hogy a Szent István Gimnázium diákjai mind a tudományokban, mind a művészetekben, sőt a sportokban is kiválóak voltak.

1968-ban a városligeti Gundel étteremben (akkor még meg lehetett fizetni!) tartották 25 éves érettségi találkozójukat az 1943-ban érettségizett „A” osztály „megmaradt” tanulói. A szomszéd asztalnál csupa „öreg” (60 év feletti) ember ült, akik beszélgetésük közben gyakran emlegették a Szent Istvánt. Kiderült, hogy ezek az „öregek” is szentistvánosok. Ekkor indult el a kapcsolat felvétel a fiatalabb öregdiák nemzedék irányába. Nem kis szervező munka eredményeképpen sikerült megtalálni az egyes osztályok „összekötőit”, akik vállalták a saját osztályaik további szervezését.

Az iskola és az öregdiákok jó kapcsolatának jele az, hogy az igazgatók (dr.Konorót Gyula, dr.Fórizs József, Szakáll Istvánné, Lázár Tibor) sőt a tanárok is részt szoktak venni az öregdiáktalálkozókon. A Gundel étterem átalakítása miatt az öregdiák találkozóknak félévenként a Fészek-klub adott otthont. A megjelentek számának örvendetes növekedése oda vezetett, hogy kinőttük a Fészek-klub kapacitását. Uj találkozóhelyet kellett keresni. 1992.05.12-én  a Magyar Honvédség Művelődési Házában (Stefánia út 34), majd 1992. 11.03.-án az Írószövetség Ezüsttoll éttermében (Andrássy út 101) találkoztak az öregdiákok. A végső megoldást Szakáll Istvánné igazgatónő nyújtotta azzal, hogy az alma mater felújított díszteremében lehetővé tette az öregdiákok találkozóinak a megtartását. Egyébként a díszterem felujitásában  az öregdiákoknak oroszlánrészük volt, nemcsak a pénzadományaikkal, hanem munkával, ajándékaikkal is. A díszterem felujításának tervezését Sólyom Gábor öregdiákunk végezte (1996).

Az alma mater bensőséges hangulata, a hozzá fűződő emlékeivel, semmilyen más étteremhez nem  hasonlítható atmoszférát biztosít az öregdiák-találkozók számára. Az öregdiákok újra felfedezhetik volt iskolájukat, meggyőződhetnek arról, hogy adományaik, áldozatkészségük a jó ügyet szolgálja.

Az iskola jelenlegi növendékei, Hódsági Béla tanár úr irányításával,  szendvicseket, üdítőket szolgálnak fel olyan szeretettel és ügybuzgalommal, hogy az minden öreget meghat.

Ezeken az összejöveteleken számos tanár is részt vesz, akik közül többen maguk is volt istvánosok, azaz öregdiákok. Szakáll Istvánné igazgatónő mindig a találkozók háziasszonya ill. utóda Lázár Tibor  igazgató a vendéglátó házigazda. Az igazgatók beszámolnak a diákok tanulmányi eredményeiről, az iskola életéről és nem utolsó sorban az öregdiákok adományainak felhasználásról. A diákok néha színielőadásokkal, zenei produkciókkal szórakoztatják az „öregeket”, elősegítve a jelenlegi diákok és öregdiákok kapcsolatait.

Becker István (1943/a osztály)
az Öregdiák Baráti Kör egykori elnöke

 

Szent István Gimnázium Öregdiák Baráti Kör 2011

1. Célja

A Szent István Gimnázium és volt diákjai kapcsolatának erősítése, a gimnázium hagyományainak ápolása.

2. Szervezet

A baráti kör nevéből adódóan baráti társaság, mely gazdasági tevékenységet nem folytat. A baráti kör tagja automatikusan minden volt istvános diák. A baráti kör szervezését az elnökség látja el. A baráti kör elnöke részt vesz a Szent István Gimnázium alapítványa kuratóriumának munkájában.

3. Működés

A baráti kör politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független. A baráti körben végzett tevékenység önkéntes. A baráti kör keretében tevékenykedő személyek anyagi ellenszolgáltatást nem kapnak.

 

 
Itt vagy: Home Bemutatkozás